مشخصات نشــریه

پژوهش زبان های خارجی

پژوهش زبان های خارجی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش زبان های خارجی

صاحب امتیاز

: دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1026-0188

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فریده علوی

سردبیر

: دکتر ژاله کهنمویی پور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61119063 (021)

نمابر

: 88634500 (021)

تارگاه

: journals.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: pajuhesh@ut.ac.ir

نشانی

: تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بین خیابان 15 و 16 ،دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

1,062,358

دانلود یکساله

607,022