مشخصات نشــریه

(علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal

(علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

(علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal

صاحب امتیاز

: انجمن علوم تشریح ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1728-6158

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد تقی جغتایی

سردبیر

: دکتر مجتبی رضازاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88058689 (021)

نمابر

: 88058689 (021)

تارگاه

: anatomyjournal.hbi.ir

پست الکترونیک

: JIrAnatSci@yahoo.com

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید همت، جنب بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، مرکز علوم پایه، بخش آناتومی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

2,126,100

دانلود یکساله

1,161,991