مشخصات نشــریه

مدرس علوم انسانی

مدرس علوم انسانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مدرس علوم انسانی

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1605-9689

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رضا اکبریان

سردبیر

: دکتر رضا اکبریان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 82883623 (021)

نمابر

: 88028236 (021)

تارگاه

: www.modares.ac.ir

پست الکترونیک

: MODARESH@MODARES.AC.IR

نشانی

: تهران، تقاطع بزرگراه چمران و آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

1,034,127

دانلود یکساله

689,050