مشخصات نشــریه

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

صاحب امتیاز

: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1560-652x

شاپا الکترونیک

: 2345-4040

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فرزین رضاعی

سردبیر

: دکتر وحید یوسفی نژاد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33660089 (087)

نمابر

: 33664654 (087)

تارگاه

: sjku.muk.ac.ir

پست الکترونیک

: journal@muk.ac.ir

نشانی

: سنندج، خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پزشکی، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مجله علمی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

697,760

دانلود یکساله

532,310