مشخصات نشــریه

علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی)

علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی)

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و انجمن پلیمر ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1016-3255

شاپا الکترونیک

: 2008-0883

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد حسین بهشتی

سردبیر

: دکتر علیرضا مهدویان

مدیر اجرایی

: دکتر علیرضا مهدویان

تلفن

: 44580087-8 (021)

نمابر

: 44580087-8 (021)

تارگاه

: jips.ippi.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، کد پستی: 1497713115

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

401,602

دانلود یکساله

176,675

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID