مشخصات نشــریه

افق توسعه آموزش علوم پزشکی

افق توسعه آموزش علوم پزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

افق توسعه آموزش علوم پزشکی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2228-6438

شاپا الکترونیک

: 2008-5540

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فریبرز ثمینی

سردبیر

: دکتر جواد سرابادانی

مدیر اجرایی

: دکتر جواد سرابادانی

تلفن

: 38439490 (051)

نمابر

: 38439490 (051)

تارگاه

: hmed.mums.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (قرشی)، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دفتر مجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی، کدپستی: 9138813944

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

22,532

دانلود یکساله

23,350