مشخصات نشــریه

پژوهش های بین رشته ای ادبی (ادبیات و پژوهش های میان رشته ای)

پژوهش های بین رشته ای ادبی (ادبیات و پژوهش های میان رشته ای)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های بین رشته ای ادبی (ادبیات و پژوهش های میان رشته ای)

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-6566

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: طاهره ایشانی

سردبیر

: حسینعلی قبادی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88624584 (021)

نمابر

:

تارگاه

: lir.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک

: Interdisciplinaryresearch2017@gmail.com

نشانی

: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

6,813

دانلود یکساله

4,747