مشخصات نشــریه

دانش شهرسازی

دانش شهرسازی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

دانش شهرسازی

صاحب امتیاز

: دانشگاه گیلان

گروه تخصصی

: هنر و معماری

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2645-5412

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: امیررضا کریمی آذری

سردبیر

: نادر زالی

مدیر اجرایی

: نادر زالی

تلفن

: 33690276 (013)

نمابر

: 33690276 (013)

تارگاه

: upk.guilan.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)، دانشکده معماری و هنر، دفتر مجله دانش شهرسازی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

9,126

دانلود یکساله

5,671

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID