مشخصات نشــریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2538-2810

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فاطمه سیدی

سردبیر

: دکتر محمد توکلی

مدیر اجرایی

: دکتر محمد توکلی

تلفن

: 43317803 (034)

نمابر

: 43317803 (034)

تارگاه

: journal.jmu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: جیرفت، بلوار پاسداران، ساختمان معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

28,002

دانلود یکساله

72,877