مشخصات نشــریه

یافته های نوین زمین شناسی کاربردی

یافته های نوین زمین شناسی کاربردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

یافته های نوین زمین شناسی کاربردی

صاحب امتیاز

: دانشگاه بوعلی سینا

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2228-5873

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر اشرف ترکیان

سردبیر

: دکتر علی اصغر سپاهی

مدیر اجرایی

: دکتر علی اصغر سپاهی

تلفن

: 38381460 (081)

نمابر

: 38381460 (081)

تارگاه

: nfag.basu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: همدان، خیابان مهدیه، خیابان شهید فهمیده (روبروی بوستان مردم)، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی، کدپستی: 38695-65178

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

12,281

دانلود یکساله

5,326