مشخصات نشــریه

منابع ژنتیکی

منابع ژنتیکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

منابع ژنتیکی

صاحب امتیاز

: دانشگاه مازندران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-4257

شاپا الکترونیک

: 2588-2589

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: اباصلت حسین زاده کلاگر

سردبیر

: اباصلت حسین زاده کلاگر

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: sc.journals.umz.ac.ir

پست الکترونیک

: JGRUMZ@GMAIL.COM

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

408,358

دانلود یکساله

221,085