مشخصات نشــریه

مجله ایرانی ماهی شناسی

مجله ایرانی ماهی شناسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله ایرانی ماهی شناسی

صاحب امتیاز

: انجمن ماهی شناسی ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-1561

شاپا الکترونیک

: 2383-0964

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر یزدان کیوانی

سردبیر

: پروفسور حمیدرضا اسماعیلی

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: ijichthyol.org

پست الکترونیک

: HRESMAEILI22GMAIL.COM

نشانی

: گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 838111-84156، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

1,463,509

دانلود یکساله

1,042,966