مشخصات نشــریه

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-112x

شاپا الکترونیک

: 2538-2527

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: لعیا الفت

سردبیر

: کامران فیضی

مدیر اجرایی

: کامران فیضی

تلفن

: 44737510 (021)

نمابر

: 44737510 (021)

تارگاه

: ims.atu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید همت، بلوار دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

23,016

دانلود یکساله

13,959

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID