مشخصات نشــریه

روایت شناسی

روایت شناسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

روایت شناسی

صاحب امتیاز

: انجمن نقد ادبی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2588-6495

شاپا الکترونیک

: 2588-6231

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ابراهیم خدایار

سردبیر

: حمیدرضا شعیری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88630233 (021)

نمابر

:

تارگاه

: portal.iaalc.com

پست الکترونیک

: portal.iaalc@sinaweb.net

نشانی

: تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ضلع غربی درب جنوب دانشگاه، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی، انجمن علمی نقد ادبی ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

9,774

دانلود یکساله

4,454