مشخصات نشــریه

تحقیقات مهندسی صنایع غذایی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی)

تحقیقات مهندسی صنایع غذایی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

تحقیقات مهندسی صنایع غذایی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی)

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2645-4513

شاپا الکترونیک

: 2645-4521

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فریبرز عباسی

سردبیر

: دکتر اصلان عزیزی

مدیر اجرایی

: دکتر اصلان عزیزی

تلفن

: 32708359 (026)

نمابر

: 32708359 (026)

تارگاه

: fooder.areeo.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی بانک کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

22,919

دانلود یکساله

4,074