مشخصات نشــریه

تحقیقات مهندسی صنایع غذایی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی)

تحقیقات مهندسی صنایع غذایی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

تحقیقات مهندسی صنایع غذایی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی)

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2645-4513

شاپا الکترونیک

: 2645-4521

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فریبرز عباسی

سردبیر

: دکتر اصلان عزیزی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32708359 (026)

نمابر

: 32705242 (026)

تارگاه

: fooder.areeo.ac.ir

پست الکترونیک

: fooder96@gmail.com

نشانی

: کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی بانک کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

23,442

دانلود یکساله

4,117