مشخصات نشــریه

پژوهش های میوه کاری

پژوهش های میوه کاری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های میوه کاری

صاحب امتیاز

: دانشگاه ارومیه

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-4376

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: لطفعلی ناصری

سردبیر

: محمدرضا اصغری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31943150 (044)

نمابر

:

تارگاه

: rip.urmia.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ارومیه، کیلومتر یازده، بلوار دانشگاه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

27,585

دانلود یکساله

13,850