مشخصات نشــریه

مدیریت اراضی

مدیریت اراضی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مدیریت اراضی

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات خاک و آب

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-6205

شاپا الکترونیک

: 2588-5391

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: هادی اسدی رحمانی

سردبیر

: حسین بشارتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36220160 - 026

نمابر

:

تارگاه

: lmj.areo.ir

پست الکترونیک

: jolm@swri.ir

نشانی

: کرج، میدان استاندارد، خیابان مشکین دشت، بعد از رزکان نو، بلوار امام خمینی، موسسه تحقیقات خاک و آب

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

29,250

دانلود یکساله

28,167