مشخصات نشــریه

مجله فن آوری های پیشرفته ورزشی

مجله فن آوری های پیشرفته ورزشی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

مجله فن آوری های پیشرفته ورزشی

صاحب امتیاز

: دانشگاه محقق اردبیلی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2538-5259

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: فرزاد نوبخت سربان

سردبیر

: عباس معمارباشی

مدیر اجرایی

: عباس معمارباشی

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: jast.uma.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

:

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

185,183

دانلود یکساله

84,455