مشخصات نشــریه

مطالعات ساختار و کارکرد شهری

مطالعات ساختار و کارکرد شهری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات ساختار و کارکرد شهری

صاحب امتیاز

: دانشگاه مازندران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-0832

شاپا الکترونیک

: 2717-3844

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رحیم بردی آنامرادنژاد

سردبیر

: صدیقه لطفی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 35302603 (011)

نمابر

:

تارگاه

: shahr.journals.umz.ac.ir

پست الکترونیک

: shahr@umz.ac.ir

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

12,659

دانلود یکساله

8,281