مشخصات نشــریه

مدیریت منابع انسانی در ورزش

مدیریت منابع انسانی در ورزش

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مدیریت منابع انسانی در ورزش

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی شاهرود

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-1499

شاپا الکترونیک

: 2383-1502

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علی یونسیان

سردبیر

: رضا اندام

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: shm.shahroodut.ac.ir

پست الکترونیک

: shm@shahroodut.ac.ir

نشانی

: میدان 7 تیر، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر نشریات علمی پژوهش، شاهرود، کدپستی: 3619995161، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

29,858

دانلود یکساله

22,782