مشخصات نشــریه

مطالعات راهبردی بسیج

مطالعات راهبردی بسیج

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات راهبردی بسیج

صاحب امتیاز

: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-501x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ابراهیم نجفی

سردبیر

: دکتر خدابخش احمدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 74146868 - 021

نمابر

:

تارگاه

: www.bsrq.ir

پست الکترونیک

: bsrq@ihu.ac.ir

نشانی

: تهران، انتهای بزرگراه شهید صیاد شیرازی، میدان سپاه، خیابان پادگان ولیعصر عج، پلاک 3، طبقه هشتم، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

18,419

دانلود یکساله

11,511