مشخصات نشــریه

هیدروژئومورفولوژی

هیدروژئومورفولوژی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

هیدروژئومورفولوژی

صاحب امتیاز

: دانشگاه تبریز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-3254

شاپا الکترونیک

: 2676-4571

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتربهروز ساری صراف

سردبیر

: دکترداود مختاری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33392296 - 041

نمابر

:

تارگاه

: hyd.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیک

: hydro.geomor@gmail.com

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

125,914

دانلود یکساله

115,673