مشخصات نشــریه

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

حسابداری دولتی

صاحب امتیاز

: دانشگاه پیام نور

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: پیام نور

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-4613

شاپا الکترونیک

: 2645-498x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عزیز گرد

سردبیر

: دکتر علی رحمانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44722757 - 021

نمابر

:

تارگاه

: gaa.journals.pnu.ac.ir

پست الکترونیک

: gaapnu.ac.ir

نشانی

: تهران، انتهای اتوبان شهید همت، شهرک شهید باقری، بعد از شهرداری منطقه 22، دانشگاه پیام نور

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

17,639

دانلود یکساله

9,735