مشخصات نشــریه

بلاغت کاربردی و نقد بلاغی

بلاغت کاربردی و نقد بلاغی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

بلاغت کاربردی و نقد بلاغی

صاحب امتیاز

: دانشگاه پیام نور

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: پیام نور

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2141-2676

شاپا الکترونیک

: 2676-413x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فاطمه جمالی

سردبیر

: دکتر یحیی طالبیان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 09131028970

نمابر

:

تارگاه

: prl.journals.pnu.ac.ir

پست الکترونیک

: prl.journal@pnu.ac.ir

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

1,809

دانلود یکساله

952