مشخصات نشــریه

دانش حقوق عمومی

دانش حقوق عمومی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دانش حقوق عمومی

صاحب امتیاز

: پژوهشکده شورای نگهبان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-1596

شاپا الکترونیک

: 2676-6574

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عباسعلی کدخدایی

سردبیر

: دکتر سیامک رهپیک

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88325045 - 021

نمابر

:

تارگاه

: mag.shora-rc.ir

پست الکترونیک

: info@shora-rc.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان شهید سپهبدقربی، کوچه خسرو، روبروی مسجد الرحمن، پلاک 12

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

64,464

دانلود یکساله

38,070