مشخصات نشــریه

فقه مقارن

فقه مقارن

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

فقه مقارن

صاحب امتیاز

: دانشگاه مذاهب اسلامی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-1976

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدحسین مختاری

سردبیر

: عابدین مومنی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66407712 - 021

نمابر

: 66461838 - 021

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، فلسطین جنوبی، خیابان شهید مهرداد، روانمهر، پلاک 3

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

64,756

دانلود یکساله

31,006