مشخصات نشــریه

آنالیز سازه - زلزله

آنالیز سازه - زلزله

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

آنالیز سازه - زلزله

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2476-6097

شاپا الکترونیک

: 2476-6100

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احمد ملکی

سردبیر

: دکتر علاء الدین بهروش

مدیر اجرایی

: دکتر علاء الدین بهروش

تلفن

: 37454506 - 041

نمابر

: 37454506 - 041

پست الکترونیک

:

نشانی

: مراغه، بلوار شهید درخشی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، ساختمان اداری اندیشه، دفتر مجله

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

دانلود یکساله

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID