مشخصات نشــریه

علوم طیور

علوم طیور

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم طیور

صاحب امتیاز

: دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-6604

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

: دکتر سعید زره دران

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32440093 - 017

نمابر

: 32440093 - 017

تارگاه

: psj.gau.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: کدپستی: 49138-15739

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

832,373

دانلود یکساله

1,416,501