مشخصات نشــریه

نقد و نظریه ادبی (ادب پژوهی)

نقد و نظریه ادبی (ادب پژوهی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نقد و نظریه ادبی (ادب پژوهی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه گیلان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 7476-7387

شاپا الکترونیک

: 7476-7380

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علیرضا نیکویی

سردبیر

: بهزاد برکت

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: naqd.guilan.ac.ir

پست الکترونیک

: naqd@guilan.ac.ir

نشانی

: رشت، بزرگراه خلیج فارس، (کیلومتر 5 جاده رشت - تهران)، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

8,596

دانلود یکساله

4,268