مشخصات نشــریه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: میان رشته ای

شاپا چاپی

: 2383-4269

شاپا الکترونیک

: 2538-2160

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: فرامرز میرزائی

سردبیر

: خلیل پروینی

مدیر داخلی

: سید حسین حسینی گوشکی

تلفن

: 09339510285

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

: aijh@modares.ac.ir

نشانی

: تهران. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی

نمایه

: میان رشته ای

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

15,229

دانلود یکساله

8,628