مشخصات نشــریه

دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها

دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها

صاحب امتیاز

: دانشگاه شیراز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-4678

شاپا الکترونیک

: 2538-466x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

: دکتر اسحق رحمانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36460106 (071)

نمابر

: 36460106 (071)

تارگاه

: jsatl.shirazu.ac.ir

پست الکترونیک

: jsatl@shirazu.ac.ir

نشانی

: شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی، کدپستی: 7194685115

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

32,220

دانلود یکساله

18,976