مشخصات نشــریه

اقتصاد شهری

اقتصاد شهری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اقتصاد شهری

صاحب امتیاز

: دانشگاه اصفهان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2588-4867

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: بابک صفاری

سردبیر

: نعمت الله اکبری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37934259 (031)

نمابر

: 37934259 (031)

تارگاه

: ue.ui.ac.ir

پست الکترونیک

: ue@res.ui.ac.ir

نشانی

: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، گروه پژوهشی اقتصاد شهری و منطقه ای، دفتر نشریه اقتصاد شهری، کدپستی: 81746-73441

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

281,415

دانلود یکساله

235,715