مشخصات نشــریه

مطالعات روان شناختی

مطالعات روان شناختی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات روان شناختی

صاحب امتیاز

: دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-2942

شاپا الکترونیک

: 2538-2950

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سیدابوالقاسم مهری نژاد

سردبیر

: سیده منور یزدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88041463 (021)

نمابر

: 88041463 (021)

پست الکترونیک

: psychstudies@alzahra.ac.ir

نشانی

: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

354,048

دانلود یکساله

324,765