مشخصات نشــریه

مدلسازی اقتصادسنجی

مدلسازی اقتصادسنجی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مدلسازی اقتصادسنجی

صاحب امتیاز

: دانشگاه سمنان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2345-654x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مجید مداح

سردبیر

: دکتر اسمعیل ابونوری

مدیر اجرایی

: دکتر اسمعیل ابونوری

تلفن

: 31533583 (023)

نمابر

: 31533583 (023)

تارگاه

: jem.journals.semnan.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

32,727

دانلود یکساله

20,353

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID