مشخصات نشــریه

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

صاحب امتیاز

: دانشگاه ایلام

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-4260

شاپا الکترونیک

: 2588-2694

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهدی اکبرنژاد

سردبیر

: سهراب مروتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 09108042235

نمابر

:

تارگاه

: iued.ilam.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

45,681

دانلود یکساله

9,720