مشخصات نشــریه

هیدروفیزیک

هیدروفیزیک

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

هیدروفیزیک

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی مالک اشتر

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-7131

شاپا الکترونیک

: 2476-7468

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حسین شاهمیرزایی

سردبیر

: محمود مرادی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36239434 (071)

نمابر

: 36249020 (071)

تارگاه

: www.hydrophysics.ir

پست الکترونیک

: hydrophysics@mut.ac.ir

نشانی

: ایران، شیراز، بلوار شهید چمران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

9,614

دانلود یکساله

5,404