مشخصات نشــریه

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

صاحب امتیاز

: دانشگاه خوارزمی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2423-7892

شاپا الکترونیک

: 2588-5146

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: عزت اله قنواتی

سردبیر

: بهلول علیجانی

مدیر اجرایی

: بهلول علیجانی

تلفن

: 860070786 - 021

نمابر

: 860070786 - 021

تارگاه

: jsaeh.khu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، خیابان دکتر مفتح، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

74,531

دانلود یکساله

37,107

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID