مشخصات نشــریه

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

صاحب امتیاز

: دانشگاه خوارزمی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-7892

شاپا الکترونیک

: 2588-5146

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: عزت اله قنواتی

سردبیر

: بهلول علیجانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 860070786 - 021

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

: jsaeh@khu.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان دکتر مفتح، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

92,597

دانلود یکساله

53,685