مشخصات نشــریه

مطالعات رسانه های نوین

مطالعات رسانه های نوین

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات رسانه های نوین

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-2209

شاپا الکترونیک

: 2476-6550

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمد مهدی فرقانی

سردبیر

: هادی خانیکی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44737637

نمابر

:

تارگاه

: nms.atu.ac.ir

پست الکترونیک

: cs@aut.ac.ir

نشانی

: پردیس مرکزی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم ارتباطات، طبقه همکف، دفتر فصلنامه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

49,421

دانلود یکساله

26,751