مشخصات نشــریه

مطالعات رسانه های نوین

مطالعات رسانه های نوین

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مطالعات رسانه های نوین

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2538-2209

شاپا الکترونیک

: 2476-6550

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمد مهدی فرقانی

سردبیر

: هادی خانیکی

مدیر اجرایی

: هادی خانیکی

تلفن

: 44737637

نمابر

: 44737637

تارگاه

: nms.atu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: پردیس مرکزی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم ارتباطات، طبقه همکف، دفتر فصلنامه

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

47,249

دانلود یکساله

26,523

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID