مشخصات نشــریه

مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-3757

شاپا الکترونیک

: 2538-2586

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علی حاجی خانی

سردبیر

: سعید نجفی اسداللهی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 82884614 (021)

نمابر

: 82884516 (021)

تارگاه

: qhts.modares.ac.ir

پست الکترونیک

: mmtqh@modares.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

19,200

دانلود یکساله

12,184