مشخصات نشــریه

پژوهشنامه تاریخ اسلام

پژوهشنامه تاریخ اسلام

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه تاریخ اسلام

صاحب امتیاز

: انجمن ایرانی تاریخ اسلام

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-9726

شاپا الکترونیک

: 2251-9726

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید احمدرضا خضری

سردبیر

: دکتر سید علیرضا واسعی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88742477-داخلی7362 (021)

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان استاد مطهری، نبش خیابان شهید دکتر مفتح، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، انجمن ایرانی تاریخ اسلام

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

18,804

دانلود یکساله

8,741