مشخصات نشــریه

برنامه ریزی و توسعه کالبدی

برنامه ریزی و توسعه کالبدی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

برنامه ریزی و توسعه کالبدی

صاحب امتیاز

: دانشگاه پیام نور

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2645-5471

شاپا الکترونیک

: 2645-548x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مصطفی طالشی

سردبیر

: دکتر مصطفی طالشی

مدیر اجرایی

: دکتر مصطفی طالشی

تلفن

: 22485112 (021)

نمابر

: 22485112 (021)

تارگاه

: psp.journals.pnu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

29,154

دانلود یکساله

20,670

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID