مشخصات نشــریه

پژوهش های ژنتیک گیاهی

پژوهش های ژنتیک گیاهی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش های ژنتیک گیاهی

صاحب امتیاز

: دانشگاه لرستان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-7309

شاپا الکترونیک

: 2383-1367

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احمد اسماعیلی

سردبیر

: دکتر فرهاد نظریان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33400012 (066)

نمابر

: 33400289 (066)

تارگاه

: journals.iu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، خرم آباد، کیلومتر 12 جاده اندیمشک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دفتر مجله، کدپستی: 44316-68151

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

9,496

دانلود یکساله

5,148