مشخصات نشــریه

پژوهه باستان سنجی

پژوهه باستان سنجی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهه باستان سنجی

صاحب امتیاز

: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: میان رشته ای

شاپا چاپی

: 2476-4647

شاپا الکترونیک

: 2476-4639

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهدی رازانی

سردبیر

: کمال‌الدین نیکنامی

مدیر داخلی

: -

تلفن

: 04135421735

نمابر

:

تارگاه

: jra-tabriziau.ir

پست الکترونیک

: jra@tabriziau.ac.ir

نشانی

: تبریز، خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده حفاظت آثار فرهنگی، دفتر نشریه پژوهه­ باستان­ سنجی، اتاق 215

نمایه

: میان رشته ای

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

75,866

دانلود یکساله

32,677