مشخصات نشــریه

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه اقتصادی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-210X

شاپا الکترونیک

: 2476-6453

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ناصر خیابانی

سردبیر

: اسفندیار جهانگرد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88725400, 88703252 (330)

نمابر

: 88703252 (021)

تارگاه

: joer.atu.ac.ir

پست الکترونیک

: joer@atu.ac.ir

نشانی

: خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قیصر (بخارست)، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشکده علوم اقتصادی، تهران، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

553,814

دانلود یکساله

297,569