مشخصات نشــریه

نخبگان علوم و مهندسی

نخبگان علوم و مهندسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

نخبگان علوم و مهندسی

صاحب امتیاز

: مهندس آذین موحدی

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2538-581x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهندس آذین موحدی

سردبیر

: شورای سردبیری

مدیر اجرایی

: شورای سردبیری

تلفن

: 021 - 4425819

نمابر

: 021 - 4425819

تارگاه

: elitesjournal.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ستارخان، خیابان پاک شمالی، دفتر مجله نخبگان علوم و مهندسی، تهران کدپستی: 1454763584، ایران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

462,713

دانلود یکساله

369,562

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID