مشخصات نشــریه

پژوهش و توسعه جنگل

پژوهش و توسعه جنگل

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش و توسعه جنگل

صاحب امتیاز

: دانشگاه ارومیه

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-3551

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: احمد علیجانی

سردبیر

: جواد اسحاقی راد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32770489 (044)

نمابر

: 32770489 (044)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: jfrd@urmia.ac.ir

نشانی

: آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر 11، جاده سرو، دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، کدپستی: 57561511818

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

47,408

دانلود یکساله

27,837