مشخصات نشــریه

پژوهشنامه خراسان بزرگ

پژوهشنامه خراسان بزرگ

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه خراسان بزرگ

صاحب امتیاز

: دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6131

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر قدیر صیامی

سردبیر

: دکتر محمدتقی رضویان

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 1515) 38041-051

نمابر

: 38426038 (051)

تارگاه

: jgk.imamreza.ac.ir

پست الکترونیک

: jg.khorasan@gmail.com

نشانی

: مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 21، خیابان اسرار، دفتر نشریات دانشگاه امام رضا(ع)

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

31,110

دانلود یکساله

17,002