مشخصات نشــریه

روانشناسی و روانپزشکی شناخت

روانشناسی و روانپزشکی شناخت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

روانشناسی و روانپزشکی شناخت

صاحب امتیاز

: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-2962

شاپا الکترونیک

: 2588-6657

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر خالد رحمانی

سردبیر

: دکتر آزاد معروفی

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 8245) 33664646-087

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

: shenakht@muk.ac.ir

نشانی

: استان کردستان، سنندج، خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پزشکی، دفتر مجله، کدپستی: 13446-66177

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

137,917

دانلود یکساله

96,027