مشخصات نشــریه

مراقبت اورژانس

مراقبت اورژانس

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مراقبت اورژانس

صاحب امتیاز

: انجمن علمی پرستاری ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

:

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33148375 (024)

نمابر

: 33148319 (024)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، زنجان، شهرک کارمندان انتهای خیابان مهدوی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، کدپستی: 4513956113

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

8,271

دانلود یکساله

2,948