مشخصات نشــریه

بوم شناسی جنگل های ایران

بوم شناسی جنگل های ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

بوم شناسی جنگل های ایران

صاحب امتیاز

: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2423-7140

شاپا الکترونیک

: 2676-4296

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

:

مدیر اجرایی

:

تلفن

: 33687437 (011)

نمابر

: 33687437 (011)

تارگاه

: ifej.sanru.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

17,852

دانلود یکساله

10,115

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID